Environice vinnur að útreikningum á kolefnisspori garðyrkju á Íslandi samkvæmt samkomulagi við Samband garðyrkjubænda.

Gert er ráð fyrir að afurð verksins verði þrenns konar:

  1. Stutt skýrsla um kolefnisspor íslenskrar garðyrkju með áherslu á þær tegundir sem njóta beingreiðslna skv. gildandi samningi um starfsskilyrði framleiðenda garðyrkjuafurða, (tómatar, gúrkur og paprikur). Í skýrslunni verður einnig lagt mat á kolefnisspor hverrar tegundar um sig, reiknað í kg CO2-ígilda á hvert kg framleiddrar vöru.
  2. Notendavænt reiknilíkan á Excel-formi sem gerir einstökum bændum kleift að reikna kolefnisspor búsins, t.d. á hvert kíló framleiddrar vöru, út frá upplýsingum um aðföng o.fl. sem þeir slá sjálfir inn í líkanið. Með líkaninu verður einnig hægt að reikna ávinning af tilteknum mótvægisaðgerðum (endurheimt votlendis, skógrækt og landgræðsla) sem miða að því að draga úr losun og auka kolefnisbindingu.
  3. Tillaga að aðgerðaáætlun sem miðar að kolefnisjöfnun garðyrkju á Íslandi.

Viðskiptavinur: Samband garðyrkjubænda

Áætlaður tímarammi: Áætluð verklok haustið 2018

Tengd útgáfa: